ตำแหน่ง ครู รหัสวิชา 201 ช่างยนต์ 1 อัตรา ,รหัสวิชา 202 ช่างกลโรงงาน 1 อัตรา ,รหัสวิชา 203 ช่างเชื่อม 1 อัตรา