ช่องทางการติดต่อครูผู้สอนนักเรียน นักศึกษา สามารถตรวจสอบตารางเรียนได้ที่ >>> rms.sbtvc.ac.thแผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์แผนกวิชาเครื่องมือกลแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์