>


>
Download รายชื่อและกำหนดการ ปวส.ต่อเนื่อง 5 ปี Kosen <<< Click

Download รายชื่อและกำหนดการ ปวช.ฐานวิทย์ <<< Click
------Download เอกสารการสมัครเรียน ระบบต่างๆ------
1.สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ และ สาขาพานิชยกรรมและบริการฐานวิทยาศาสตร์ (ฐานวิทย์)
2.สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม(โคเซ็น)
3.ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับ ปวช. (ปกติ)
4.ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับ ปวส. (ทวิภาคี)
5.ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ระดับ ปวส. (สมทบ)
<<< ..............รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ.............. >>>

................................................................................................................................
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ แบบออนไลน์ <<< Click
................................................................................................................................