SBTVC

Science-Based Technology Vocational College (Chonburi)

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้ารับอบรมเขียนแผนธุรกิจ (มีรายได้ระหว่างเรียน)

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา  เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้ารับอบรมเขียนแผนธุรกิจ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดกิจกรรม
    - ประกวดเขียนแผนธุรกิจ
    - ดำเนินธุรกิจ
    - มีรายได้ระหว่างเรียน

กำหนดการ
- วันที่ 5, 6, 9 กรกฏาคม 2561        อบรมเขียนแผนธุรกิจ
- วันที่ 3 สิงหาคม 2561                อบรมอาชีพ
- วันที่ 6 กันยายน 2561                ศึกษาดูงาน

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณครูวรวุฒิ นุตตานน์ โทรศัพท์ 081-833-7262 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^