SBTVC

Science-Based Technology Vocational College (Chonburi)

ศิษย์เก่าที่ประกอบธุรกิจ (ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา)

ข้อมูลศิษย์เก่าที่จบการศึกษาแล้วประกอบธุรกิจ

ชื่อกิจการ G&B Auto part
ตำแหน่งที่ตั้ง 52/2 หมู่ 3 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
ชื่อเจ้าของกิจการ นายวีระพล ทรงกลิ่น
ลักษณะธุรกิจ งานบริการ ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์
ระยะเวลาเริ่มประกอบกิจการ ปีพ.ศ.2556
งบลงทุน 40,000 บาท
แหล่งเงินทุน ผู้ปกครอง
ได้รับการบ่มเพาะ ปีงบประมาณ 2555 จบการศึกษา 30 มีนาคม 2556

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^