SBTVC

Science-Based Technology Vocational College (Chonburi)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. (4 ชั้น) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^