SBTVC

Science-Based Technology Vocational College (Chonburi)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม ชาย-หญิง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^