SBTVC

Science-Based Technology Vocational College (Chonburi)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ "โครงการส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส" เพื่อศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูงในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2562

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^