SBTVC

Science-Based Technology Vocational College (Chonburi)

ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

มีทั้งหมด 4 หลักสูตร

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบฐานวิทยาศาสตร์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์

    ภายใต้โครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(นำร่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)

ปรัชญาของหลักสูตร

    หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ เป็นหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 ที่ครอบคลุมสาระวิชาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เพื่อบ่มเพาะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (talented children) ทางการประดิษฐ์คิดค้นหรือการพัฒนาเชิงเทคโนโลยี โดยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ กระตุ้นความสนใจ และสร้างเสริมกระบวนการคิดริ่เริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็น “ผู้สร้างสรรค์เทคโนโลยี” หรือ “นักเทคโนโลยี” ในอนาคต ซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่แตกต่างจากหลักสูตรสายอาชีพแบบเดิมที่เน้นการผลิตกาลังคนในระดับผู้ใช้เทคโนโลยี

    ภายใต้หลักสูตรนี้ นักเรียนจะมีพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เข้มข้นเทียบเท่านักเรียนสายสามัญ ในขณะที่มีทักษะด้านปฏิบัติการทางเทคโนโลยีไม่น้อยกว่านักเรียนสายอาชีพ การเรียนการสอนจะผสมผสานระหว่างการเรียนความรู้เชิงวิชาการแบบประยุกต์ (knowledge) 8 กลุ่มสาระ ได้แก่ 1) ภาษาไทย 2) คณิตศาสตร์ 3) วิทยาศาสตร์ 4) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5) สุขศึกษา และพลศึกษา 6) ศิลปะ 7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ 8) ภาษาต่างประเทศ และพัฒนาทักษะวิชาชีพ (skills) จากการสังเกต การคิด และการปฏิบัติ โดยเน้นการเตรียมพื้นฐานของเทคโนโลยีที่สำคัญ อาทิ เครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และใช้การเรียนการสอนแบบบูรณาการในลักษณะ “project-based learning” (แผนภาพที่ 1) นักเรียนที่จบการศึกษาจากหลักสูตรดังกล่าวจะมีความพร้อมสาหรับการศึกษาต่อทั้งในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นผู้สร้างสรรค์เทคโนโลยีหรือนักเทคโนโลยีต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

    เพื่อจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เป็นผู้มีศักยภาพหรือ ความสามารถพิเศษด้านการประดิษฐ์คิดค้น(นักเรียนโครงการฯโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์)ให้มีความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีทักษะที่เพียงพอ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นผู้สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีบน ฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคต

แนวทางการจัดการเรียนการสอน

    เป็นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยผู้สอนจะนาสาระและทักษะพื้นฐานทั้งด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ใน 8 กลุ่มสาระ และทักษะพื้นฐานด้านวิชาชีพมาบูรณาการในโครงงาน (projects) หรือในหัวเรื่อง (themes) ด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบ project-based teaching and learning(แผนภาพที่ 2)

การจัดการเรียนการสอนดังกล่าวข้างต้น ผู้มีส่วนร่วมสำคัญจะประกอบด้วย นักเรียน ครูผู้สอน และครูพี่เลี้ยง (mentor) ซึ่งทั้งสามฝ่ายจะมีกระบวนการเรียนการสอนร่วมกัน โดยครูผู้สอนและครูพี่เลี้ยง จะให้ความรู้ในเชิงวิชาการและทักษะปฏิบัติแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนนาไปใช้ในการผลิตชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์ (แผนภาพที่ 3)

จัดการเรียนการสอน ในสาขางานดังนี้
 • สาขางานยานยนต์
 • สาขางานไฟฟ้ากำลัง
 • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขางานเครื่องมือกล
 • สาขางานเครื่องจักรอัตโนมัติ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาพาณิชยกรรมและบริการฐานวิทยาศาสตร์

    ภายใต้โครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(นำร่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

จัดการเรียนการสอน ในสาขางานดังนี้[แก้]
 • สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบปกติ

    หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

จัดการเรียนการสอนระบบปกติ ในสาขาวิชาดังนี้

 • สาขาวิชาเครื่องกล (สาขางานยานยนต์)
 • สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)
 • สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สาขางานอิเล็กทรอนิกส์)
 • สาขาวิชาพาณิชยการ (สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

 จัดการเรียนการสอนสำหรับผู้ประกอบอาชีพในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ในสาขาวิชาดังนี้

 • สาขาวิชาเครื่องกล (สาขางานยานยนต์)
 • สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)
 • สาขาวิชาพาณิชยการ (สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

จัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้ด้อยโอกาส (ผู้ต้องขังชาย–หญิงและสถานพินิจ) ในสาขาวิชาดังนี้

 • สาขาพาณิชยการ (สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

2.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

จัดการเรียนการสอนระบบปกติ ในสาขาวิชาดังนี้

 • สาขาวิชาเครื่องกล (สาขางานยานยนต์)
 • สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)
 • สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สาขางานอิเล็กทรอนิกส์)
 • สาขาวิชาพาณิชยการ (สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบปกติ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

จัดการเรียนการสอนระบบปกติ ในสาขาวิชาดังนี้

 • สาขาวิชาเครื่องกล (สาขางานเทคนิคยานยนต์)
 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม)

จัดการเรียนการสอนสำหรับผู้ประกอบอาชีพหรือผู้มีงานทำโดยเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ในสาขาวิชาดังนี้

 • สาขาวิชาเครื่องกล (สาขางานเทคนิคยานยนต์)
 • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง (สาขางานติดตั้งไฟฟ้า)
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน)

4. หลักสูตรระยะสั้น

 • หลักสูตรระยะสั้น จำนวน 30 - 225 ชั่วโมง
 • ฝึกอบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ
 • จัดการเรียนการสอนเสริมวิชาชีพประถมและมัธยม
^