SBTVC

Science-Based Technology Vocational College (Chonburi)

ป้ายกำกับ รับสมัครนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต่อเนื่อง 5 ปี ตามโครงการอาชีวะพรีเมี่ยม (ตามมาตรฐานญี่ปุ่น) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563

1
^