SBTVC

Science-Based Technology Vocational College (Chonburi)

เว็บไซต์ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่

 
ลำดับ ข้าราชการครู พนักงานราชการ (ครู) ครูพิเศษสอน เจ้าหน้าที่
1 นายธนากรณ์ อินทรขีนี นายภัทร์ธราดล ผลประทีปสุริยา นางสาวจารุวรรณ คงเจริญ นางสาวณิชาปวีณ์ สรณะสัจจะชีพ
2 นางสาวรุจิรัตน์ เอมเปีย นายธีรพงษ์ เกิดบุญส่ง นางธาราวดี แสงเจริญ นางสาววิราวรรณ ทิมเกิด
3 นายดนุชา เหมืองอุ่น นางสาวชัญญาณุต สมัครการ นายวีระยุทธ์ ถาวรทรัพย์ นางสาวเปรมจิต อยู่สหาย
4 นายวีรยุทธ พันธุรัตน์ นายพรชัย วิไลเลิศ นางสาวจันจิรา รุ่งเรือง นางสาววันทนา อึ้งวรตระกูล
5 นางสาวเรณู เชี่ยวชาญ นางสาวอัมรา พันจันทึก นางพรวิไล ศรีสวัสดิ์
6 นายธราเทพ มณีแดง นายศราวุธ ตันศิริ นางสาวนพเก้า พุฒิชาติ
7 นายสุรชัย เสาหงษ์ นายธีรศักดิ์ ศรีสมบัติ นางสาวสุภัควดี ทองธรรม
8 นายอธิวัฒน์ เห็นชอบดี นางชาลินี ตางาม นางสาวแก้วสุดา พนมเขต
9 นางกอบพัชร์ บุญเจริญกุล นายจักรกริช​ แก้ววิจิตร นางสมใจ ชัยสงคราม
10 นางสายสุนีย์ ชนะบำรุง นายเกษตร ทองสุข นางโสรยา จันทร์สุกรี
11 นางนิตยา เสาหงษ์ นางสาวปุญจิรา ธนสุภวิมล นางดารณีย์ วารณา
12 นายจุน ทิพยาวงศ์ นายอุดร นพคุนางกูล นายฉาย ชัยสงคราม
13 นางสาวชัชฎาภรณ์ คงงาม นายวิทิต แสงคำ นางสาวน้ำอ้อย เข็มทอง
14 สิบเอกเดชศรี พนมเขต นายจักรกฤษณ์ มะณี นางสาวเสาวภา นิลละออง
15 นางรำเพย พิมตะขบ นายเกษณรงค์ ค้ำชู นางพรทิพย์ หล้าลุน
16 นายธรรมนูญ กานต์ไกรศรี นายศิวัช จันทนวงษ์
17 นายกิตติธร หนูวงศ์ นายวรวุฒิ นุตตานนท์
18 นายสุรปัญญ์ จันทร์สวัสดิ์ นายสุทิน อิ่มพิทักษ์
19 นางสาวราตรี ศรีเมือง นางสาวพุทธิมา คอนหน่าย
20 นายสราวุธ บาดดี นางณัฎฐณิชา นามแย้ม

 
^