SBTVC

Science-Based Technology Vocational College (Chonburi)

เว็บไซต์ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่

ลำดับ ข้าราชการครู พนักงานราชการ (ครู) ครูพิเศษสอน เจ้าหน้าที่
1 นางสาวราตรี ศรีเมือง นายภัทร์ธราดล ผลประทีปสุริยา นางสาวจารุวรรณ คงเจริญ นางสาวณิชาปวีณ์ สรณะสัจจะชีพ
2 นางสาวรุจิรัตน์ เอมเปีย นายธีรพงษ์ เกิดบุญส่ง นางธาราวดี แสงเจริญ นางสาววิราวรรณ ทิมเกิด
3 นายดนุชา เหมืองอุ่น นางสาวชัญญาณุต สมัครการ นายวีระยุทธ์ ถาวรทรัพย์ นางสาวเปรมจิต อยู่สหาย
4 นายกิตติธร หนูวงศ์ นายพรชัย วิไลเลิศ นางสาวพุทธิมา คอนหน่าย นางสาววันทนา อึ้งวรตระกูล
5 นางรำเพย พิมตะขบ นางสาวอัมรา พันจันทึก นางสาวปิยวรรณ ปานโต นางพรวิไล ศรีสวัสดิ์
6 นายธราเทพ มณีแดง นายศราวุธ ตันศิริ นางสาวณัฐวรรณ ขวัญทองยิ้ม นางสาวนพเก้า พุฒิชาติ
7 นายสุรชัย เสาหงษ์ นายธีรศักดิ์ ศรีสมบัติ นางสาวสุภาวดี ก๋งเม่ง นางสาวเสาวภา นิลละออง
8 นายอธิวัฒน์ เห็นชอบดี นางชาลินี ตางาม นางสาวปิยวรรณ ปานโต นางสาวแก้วสุดา พนมเขต
9 นางกอบพัชร์ บุญเจริญกุล นายจักรกริช​ แก้ววิจิตร นางสาวภารดี ต้องเดช นางสมใจ ชัยสงคราม
10 สิบเอกเดชศรี พนมเขต นายอุดร นพคุนางกูล นางโสรยา จันทร์สุกรี
11 นางนิตยา เสาหงษ์ นายวิทิต แสงคำ นางดารณีย์ วารณา
12 นางสาวชัชฎาภรณ์ คงงาม นายจักรกฤษณ์ มะณี นายฉาย ชัยสงคราม
13 นางแพรวพรรณ คงนิล นายเกษณรงค์ ค้ำชู นางสาวน้ำอ้อย เข็มทอง
14 นายโกวิทย์ เคาเลิศ นายศิวัช จันทนวงษ์ นางสาวนันทวดี ทองอยู่
15 นายกัญญ์คเณศวร์ ณัฏฐยากร นายวรวุฒิ นุตตานนท์
16 นายปรารภ โกศล นายสุทิน อิ่มพิทักษ์
17 นางณัชรสา  นามแย้ม
18 นางสาวกัญญา ปัญจพาณิชย์กุล
19 นางสาวรัชนก ใยลีอ่าง
20
21

 
^