SBTVC

Science-Based Technology Vocational College (Chonburi)

เว็บไซต์ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่

 
ลำดับ ข้าราชการครู พนักงานราชการ (ครู) ครูพิเศษสอน เจ้าหน้าที่
1 นางสาวราตรี ศรีเมือง นายภัทร์ธราดล ผลประทีปสุริยา นางสาวจารุวรรณ คงเจริญ นางสาวณิชาปวีณ์ สรณะสัจจะชีพ
2 นางสาวรุจิรัตน์ เอมเปีย นายธีรพงษ์ เกิดบุญส่ง นางธาราวดี แสงเจริญ นางสาววิราวรรณ ทิมเกิด
3 นายดนุชา เหมืองอุ่น นางสาวชัญญาณุต สมัครการ นายวีระยุทธ์ ถาวรทรัพย์ นางสาวเปรมจิต อยู่สหาย
4 นายกิตติธร หนูวงศ์ นายพรชัย วิไลเลิศ นางสาวพุทธิมา คอนหน่าย นางสาววันทนา อึ้งวรตระกูล
5 นางรำเพย พิมตะขบ นางสาวอัมรา พันจันทึก นางสาวปิยวรรณ ปานโต นางพรวิไล ศรีสวัสดิ์
6 นายธราเทพ มณีแดง นายศราวุธ ตันศิริ นางสาวณัฐวรรณ ขวัญทองยิ้ม นางสาวนพเก้า พุฒิชาติ
7 นายสุรชัย เสาหงษ์ นายธีรศักดิ์ ศรีสมบัติ นางสาวเสาวภา นิลละออง
8 นายอธิวัฒน์ เห็นชอบดี นางชาลินี ตางาม นางสาวแก้วสุดา พนมเขต
9 นางกอบพัชร์ บุญเจริญกุล นายจักรกริช​ แก้ววิจิตร นางสมใจ ชัยสงคราม
10 สิบเอกเดชศรี พนมเขต นายเกษตร ทองสุข นางโสรยา จันทร์สุกรี
11 นางนิตยา เสาหงษ์ นางปุญจิรา หมอทรัพย์ นางดารณีย์ วารณา
12 นางสาวชัชฎาภรณ์ คงงาม นายอุดร นพคุนางกูล นายฉาย ชัยสงคราม
13 นางแพรวพรรณ คงนิล นายวิทิต แสงคำ นางสาวน้ำอ้อย เข็มทอง
14 นายจักรกฤษณ์ มะณี
15 นายเกษณรงค์ ค้ำชู
16 นายศิวัช จันทนวงษ์
17 นายวรวุฒิ นุตตานนท์
18 นายสุทิน อิ่มพิทักษ์
19 นางณัฎฐณิชา นามแย้ม
20 นางสาวกัญญา ปัญจพาณิชย์กุล
21 นางสาวรัชนก ใยลีอ่าง

 
^